Çizelge

139 Ürün Listeleniyor

Filtrele
Çok Satanlar
Çok Değerlendirilenler
Çok Beğenilenler
Sonraki sayfa

Çizelge

Nizami Bir Düzen İçin Çizelge

Nizami Bir Düzen İçin: Çizelge

Yoğun kent yaşantısında plan ve program yapmak kuşkusuz hayatlarımızın önemli bir parçası halini almış durumda. Bu durum iş ve eğitim yaşamları üzerinden bir mercek altına alındığı vakit de konunun önemi çok daha iyi bir şekilde algılanabiliyor. Göz önünde bulundurmamız gereken pek çok veri, rota, rakam ve değişken var. Bu dataların da daha iyi kavranabilmesi adına birtakım yolların üretildiği ifade edilebilir. Sözü edilen bu yöntemler arasında ise karşımıza çizelgeler çıkar. Çizelge, biçimsel olarak incelendiği vakit birbirleri arasında ilişkilenen, bağlantı kurulan çizgilerden meydana gelen bir yapıdadır. Çizelge yapısında zaman geçişleri oldukça büyük bir önem taşır. Bu sebeple de; aktarılacak olan verilerin çizelgelere kronolojik olarak yerleştirildiği ile karşı karşıya gelinir. Çizelgenin yapısının daha iyi anlaşılabilmesi amacı doğrultusunda hepimizin her gün gözüne çarpan bir örneğe yer verilmesi yerinde olur. Meteoroloji, yerinde bir çizelge örneği olarak ifade edilebilir. Pek tabii meteoroloji, hepimizin sık sık takip ettiği hava durumu haberlerini ortaya koyan bir alandır. Bu alan da sık sık çizelgeden yararlanır. Kullanıcının sıcaklık konusundaki dalgalanmaları ve hava durumuna dair birtakım başka değişimlerin kavranabilmesi için, bu noktada çizelgeler sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak kendini gösterir. Kuşkusuz hepimiz bir plan yapmadan önce, ertesi günün olası koşullarını göz önünde bulundurmak amacı ile bu çizelgelerden yararlanırız ve ortaya konan bu çizelgelerin nasıl okunacağına da aşinayızdır. Verilerin çizelge vasıtasıyla ortaya konması elbette ki çok daha pratik ve kolay bir kavrayış deneyimine kapı aralar. Bu yüzden de bilgilerin daha iyi aktarılması hususunda eşsiz bir yol olarak kendini belli eder. Hava durumu örneği yalnızca çizelgenin kullanıldığı pek çok alandan biridir. Tahmin edileceği üzere çizelge yöntemine hayatın pek çok alanında, pek çok farklı konunun tüm detayları ile daha anlaşılır şekilde aktarılabilmesi için başvurulduğunu görürüz. Meteorolojinin ardı sıra çizelgenin daha farklı kullanım şekillerinin de tüm detayları ile masaya yatırılması, konunun çok daha iyi anlaşılabilmesine zemin oluşturur.

Çözümleyici Çizelge Üzerine

Çözümleyici Çizelge Üzerine

Çözümleyici çizelge yöntemi, oldukça işlevsel bir çizelge türü olarak ifade edilebilir. Genel olarak felsefe,mantık ya da sosyoloji gibi sosyal bilimler alanından ileri gelen bir yöntem olduğu saptanır. Bununla birlikte günümüzde psikoloji alanında çalışan ruh sağlığı uzmanları da çözümleyici çizelge yönteminden faydalanır. Bu sayede bir yönergede adım adım ilerlenebilir. Sözü edilen bu adım adım ilerleme esnasında da tüm noktalara ayrıntılı bir şekilde vakıf olunabilir. Aynı zamanda, üzerinde çalışılan konu çok daha etraflıca denetlenmiş bir duruma gelir. Örnek olarak bir kişinin psikolojik gelişim evreleri masaya yatırılırken bu çizelge uzmanların oldukça işine yarar. Uzmanlar bu esnada taktıkları gözlüklerin ekollerine bağlı olarak, örneğin vakanın bebeklik, ilk çocukluk, ön ergenlik, orta ergenlik, beliren yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık gibi yaşam dönemlerini dikkatli bir biçimde mercek altına alabilir. Aynı zamanda terapötik süreçte danışanın geçirdiği evreler çizilirken de, kuramsal bilgilerin ortaya konması hususunda oldukça işlevli bir görselleştirme aracı oldukları ifade edilebilir. Adım adım kişilerin ruhsallıkları irdelenebilir. Bunun yanı sıra sosyoloji bilimine dair çalışmalar yürütülürken de bu yöntemin oynadığı rolden konu açılması yerinde olur. Toplumların özellikleri, birbirleri arasında farklılaşan noktalar ya da tarihsel değişim evreleri masaya yatırılırken, çözümleyici çizelge yöntemi epeyce amaca yönelik bir sistem sunar. Bu sayede üzerinde çalışan hususlar hem çalışan kişinin, hem de ortaya konan çalışmayı algılamaya çalışacak olan diğer kişilerin oldukça işlerini kolaylaştırır. Tüm bunlara ek olarak elde edilmiş olan verilere dair mantıksal çıkarımlar yapma aşamasında da işe yarar bir araç olarak çözümleyici çizelge yöntemi ifade edilebilir. Çizelgede toparlanan bilgilere binaen yeni bir düşünce ortaya koymaya da imkan sunar. Sosyal bilimlere dair çalışmaların yanı sıra; bilimsel çalışmaların uzağında kullanımına başvurulduğu ile de karşı karşıya gelinebilir.

Eğitim Kurumlarını Düzene Sokan Ders Çizelgeleri

Eğitim Kurumlarını Düzene Sokan Ders Çizelgeleri

Öğrenciler ve öğretmenlerin öğrenecekleri ve öğretecekleri dersler konusunda hepimizin de tecrübe ettiği gibi belli periyotları vardır. Bunu da ders çizelge yöntemi sağlar. Genel olarak pek çok eğitim kurumunda, haftalık çizelge oluşturularak bir düzen sağlanır. Bu çizelgeler, her sınıfa, sınıftaki öğrencilere ve de dersleri verecek öğretmenlere göre değişiklik gösterir. İlk olarak konuya, öğrencilerin gözünden bakılabilir. İlkokuldan lise son sınıfa kadar genel olarak eğitim kurumlarında derslerin başlayacağı ve biteceği saatler, günleri ile beraber önceden belirlenmiş bir düzendedir. Ancak bu başlangıç ve bitiş saatlerinin arasındaki derslerin sıralanışı, karmaşık bir mesele halini alabilir. Bu noktada öğrencilerin yaşlarına bağlı olarak gelişim dönemleri ve bilişsel kapasitelerine göre bir ders planlaması yapılır. Kuşkusuz bu planlamada, okulun mevcut şartları, öğrenci sayıları, sınıf mevcutları ve kaç sınıfın bulunduğu; aynı zamanda hangi ders için ne kadar kalifiye öğretmen yer aldığı gibi koşullar belirleyici olur. Zaman zaman sözü edilen bu sayılardaki yetersizlikler ya da uyumsuzluklar; ders planlamasını gerçekleştirecek okul yöneticilerinin işlerini zorlaştırabilir. Aynı zamanda konunun öğretmen boyutu da ayrı bir meseledir. Öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri sabitken öğretmenlerin ders saatleri hususunda böyle bir durum söz konusu değildir. Buna bağlı olarak da öğretmenlerin ders planlarının ayarlanması konusu ayrı bir karmaşaya sebebiyet verebilir. Tüm bu karmaşanın ortasında da ders çizelgesi yöntemi, haftalık planlamayı gerçekleştirecek olan okul yöneticilerinin imdadına yetişir ve işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu yöntem doğrultusunda her sınıfın ve de öğretmenin uygun zamanları doğru şekilde saptanır. Bahsedilen saptama işleminin ardı sıra da; yine gerekli eşleştirmeler gerçekleştirilebilir. Örnek olarak bir matematik öğretmeninin uygun boş zamanı ile bir sekizinci sınıf şubesinin dersinin olmadığı bir saat aynı vakite denk getirilir. Bu sayede de planlama gerçekleştirilir. Sözü edilen tüm bu karmaşanın ortasında da ders çizelgeleri paha biçilmez bir yöntem olarak kendini gösterir. Yöntem, aynı tarzdaki karmaşık yöntemler için de son derece işlevli ve pratiktir. Okul şartlarına dair durumun bir örnek ile pekiştirilmesi yerinde olur. Örneğin bir öğrenci eline aldığı çizelge vasıtasıyla; tüm hafta boyunca yer alan derslerini, günlerini ve saatlerini birbirine karıştırmadan algılayabilir. Aynı şekilde eğitimcilerin de kolaylıkla öğretim programlarına erişmelerine bir kapı aralanmış olur. Gün ve saatlerin kolaylıkla algılanabilir olmasının altında elbette ki haftalık saatli çizelge türünde bir ders çizelgesinin ortaya konmuş olması yatar. Bu da eğitim kurumlarında epeyce güçlü bir düzen sağlamış olur. Derslerin yanı sıra yine eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin nöbetçi olacakları günleri yansıtmak için de bu çizelgelerin kullanımına başvurulduğu göze çarpar. Hazırlanan bu çizelgeler; çizelge panosu vasıtasıyla ilgili öğrenci ve öğretmenlere iletilebilir.

Çizelge Hazırlama Sürecine Dair

Çizelge Hazırlama Sürecine Dair

Çizelge hazırlama, meşakkatli olmamak ile birlikte üzerine dikkat kesilinmesi gereken bir iştir. Dikkat gerektirmesinin sebebi çizelge hazırlama sürecinde adım adım ilerleniyor olmasıdır. Nitekim her yeni adım, bir önceki adımlara binaen ilave edilir ve atılır. Bu sebeple de, yapılan yanlış bir hareket ya da herhangi bir hata, ortaya konan dizgenin bütününe zarar vermiş olur. Kastedilen hatalar yapıldığı takdirde; içinde bulunulan ve çalışılan konuya da bağlı olarak, çizelgenin en başta hazırlanmasına gereksinim duyulabilir. Bu da hem zaman, hem de enerji kaybına sebebiyet verir. Aynı zamanda yine boşu boşuna ortaya çıkan bir zihin yorgunluğuna da yol açar. Bu sebeple de, sürecin detayları ile masaya yatırılması mutlak surette gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Bu bağlamda da çizelge hazırlama sürecinde göz önünde bulundurulması büyük önem arz eden birtakım noktalar mercek altına alınabilir. Pek tabii ilk olarak bir çizelge hazırlanabilmesi amacı doğrultusunda; boş çizelge kağıdına ihtiyaç vardır. Bu kağıt fiziksel olarak edinilebilir. Ancak dijital bir formdaki çizelge kağıdı üzerinden de çalışmak pek tabii mümkündür. Bu tercihin yapılması noktasında kişinin içerisinde bulunduğu şartlar belirleyici bir rol üstlenir. Örneğin hazırlanacak çizelge e-posta yoluyla ya da başka bir e-haberleşme aracıyla başka insanlara aktarılacaksa, bu hususta dijital bir uygulama vasıtası ile çizelge hazırlamak daha yerinde bir tercih olur. Ancak kişi hazırladığı çizelgeyi ilgili kişilere fiziksel olarak ulaştırmayı planlıyorsa ya da yine kişi sözü edilen çizelgeyi yalnızca kendi çalışma pratiği doğrultusunda ortaya koyacaksa, bu aşamada bilinen fiziksel bir kağıt üzerinden işlem yapılmasının daha sağlıklı olacağı ifade edilebilir. Örnek olarak pek çok öğrenci ya da artık iş hayatına geçmiş çalışan bireyler, işlerini ya da çalışılması gereken derslerini belirli deadlinelar çerçevesinde gerçekleştirmeyi planlarlar. Bu doğrultuda yine çizelgelerden yararlanarak, kendilerine uygun program oluştururlar. Bu işlem için ortaya konacak çizelgelerin çizelge kağıdı üzerinde tasarlanması daha işlevli bir kullanım deneyimine kapı aralar. Kişi, bu biçimde hazırlamış olduğu çalışma planını; çalışma masasının en merkezi yerinde konumlandırabilir. Bu şekilde her bakışta çalışmaya ilk başladığı süreçte ortaya koymuş olduğu planın çizelgesi ile karşı karşıya gelir. Sözü edilen bu karşı karşıya gelme durumu kişiye sürekli çalışması gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda da; yine çalışmaya dair motivasyonunu çok daha üst düzey bir noktaya ulaştırır. Ancak ele alınan türde bir amaç güdülmüyorsa ya da çizelgeden beklenti bu yönde değilse; daha çok dijital bir ortamdan çalışmalar yürütülecekse aksi düşünülebilir. Dijital çalışmalar için ortaya konacak çizelgelerde kişiler, bilgisayarlarından, tabletlerinden ya da başka akıllı, teknolojik cihazlarından bu işlemi gerçekleştirebilir. Çizelgenin hazırlanması sırasında mutlaka konuya dair tüm veriler, uygun sütunlarda konumlandırılmalıdır. Bu uygunluk; hazırlanan çizelgeye bakıldığında verilerin altında yatan ilişkisel bağlamı tam olarak kavratır. Bakan kişiler değişim, farklılaşma ya da ilişkiselliğe dair hızlı bir şekimde fikir yürütebilir ya da varsayımlarda bulunabilir.

Çizelge Hazırlayarak Çalışmanın Avantajlı Tarafları

Çizelge Hazırlayarak Çalışmanın Avantajlı Tarafları

Bilindiği gibi istenen noktaya ulaşabilmek için bir rota çizilmelidir. Ancak adım adım planlanmış olan bir rota kişileri istedikleri aşamaya kavuşturabilir. Bunun altında yatan pek çok sebep vardır. Hazırlanan çizelge doğrultusunda bireysel çalışmalarını sürdüren bir kişi öncelikle, çalışma süreci ile birlikte istediği, keyif aldığı, hoşlandığı pek çok aktiviteye de makul zaman aralıklarında vakit bulabilmektedir. Bir çizelge doğrultusunda iş ve okul hayatını yürütmek, kişinin hayata dair pek çok alışkanlığının ölçülü bir şekilde gelişip oturmasına kapı aralar. İlk etapta bu alışkanlıkları edinmek, hazırlanan çizelgenin yönergesi doğrultusunda ilerlemek kişilere zorlayıcı ve bunaltıcı gelebilir. Ancak ilk günler aşıldıktan sonra gerçekleştirilen plan düzeni kişilerin rutini halini alma noktasına ulaşır. Başlangıçta yalnızca günlük çizelge yönergelerine uyulmaya çabalanarak ilerlemeye gayret edilmelidir. Belli bir yol kat edildikten sonra da elbette ki tüm bu çalışma süreçleri çok daha raht bir biçimde yürütülmeye başlanabilir. Örnek olarak işlerin yürütülmesi hususunda ortaya konmuş olan bir aylık çizelge, uygulandığı ilk bir haftada kişilerde üzerinde çalışılıyor olan konuya dair bir isteksizlik ya da hevessizlik meydana getirebilir. Ancak o ilk bir haftalık sürecin ardı sıra kişinin gözünde, bu plan artık yaşamın belli bir parçası haline gelir ve çalışmaya dair olan zorunluluklar kanıksanmaya başlanır. Aynı zamanda geçmişe dönülüp bir bakıldığı vakit de yine çizelge kullanıcılarında bir motivasyon yüksekliği ortaya çıkar. Bunun altında da geçmiş çalışmalar ile karşı karşıya gelmek yatar. Örneğin sözü edilen aylık çizelgenin ilk on beş gününü tamamlamış olan bir öğrenci, bu süreçte çözmüş olduğu testlere bir göz gezdirerek kendine dair duyduğu güveni elbette ki artırabilir. Bu artan özgüven de, son on beş güne girerken kişinin çok daha yüksek bir enerji, heves ve çalışma motivasyonuyla plana devam etmesine kapı aralar. Bu da pek tabii planın tamamlanmasına, 30 gün önce verilen kararların harfiyen uygulanabilmiş olmasına yol açar. En temelde ele alınan çizelge yöntemi; kişinin yorulduğu ya da isteksizliğe düştüğü zamanlarda; dürtüsel davranarak çalıştığı konuyu bırakmasının, devam etmemesinin; ulaşmak istediği noktaya giden yolda pes etmesinin önüne geçer. Yeniden iş yaşamına dönülür ise de; çizelge kullanımı örneğin beyaz yakalı bir çalışanın verilen işleri günü gününe yetiştirmesine ortam hazırlar. Bu da kişinin kariyerine dair destekleyici bir alışkanlık olarak kendini gösterir. Çizelgeler, kişinin çalıştığı alanlarda daha üst pozisyonlara erişebilmesine zemin oluşturur. Bireysel amaçların dışına çıkılırsa, bir topluluğun yürüttüğü çalışmalarda da elbetteçizelgeler yeniden hayat kurtarır. Kişi sayısı arttıkça, plan yapmak da haliyle güçleşip, daha zor bir hal alabilir. Ancak, çizelge yöntemiyle tüm bu karmaşalar, ilgili noktalarda toparlanır. Böylece çok daha basit bir yolla kaosun içinden bir düzen yaratılıp, randımanlı bir çalışma süreci yürütülebilir. Yine çizelge yöntemiyle adil bir görev paylaşımına ve yetiştirilmesi gereken pek çok işin günü gününe halledilmesine kapı aralanmış olur.

Çizelge Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Çizelge Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Çizelge modelleri, beklentilere ve amaçlara göre çeşitlilik gösterir. Kişiler titizlikle kat edilen bir araştırma süreci sonucunda kullanım amaçlarına uygun ve elverişli hazır çizelge modelini satın almalıdır. Tercih edilecek periyodik çizelge modelinin hangi tarih döngülerine özel olarak hazırlanmış olduğu da kuşkusuz üzerinde durulması önem arz eden bir noktaya tekabül eder. Bu yüzden de; çizelgeler pek tabii sözü edilen bu periyotlara göre de kendi aralarında ayrışırlar. Bu noktada amaçlarına yönelik olarak ürünün modellerinin ve farklı çeşitlerinin masaya yatırılması yerinde olur. İlk olarak akıllı davranış ve sorumluluk adı verilen çizelge modelinden konu açılabilir. Sözü edilen bu modeller akıllı kağıt üzerinde kullanıcıların beğenisine sunulur. Tahta temelli bu kağıt türünün göz alıcı bir tasarıma sahip olduğu ifade edilebilir. Bu da özellikle küçük yaştaki çocukların büyük oranda dikkatini çekebilir. Çocukların dikkatini çektiği için de bu çizelge modeli, özendirici bir hal alabilir. Çocukların çizelge üzerinde kendine yer bulan ilgili yönergelere daha büyük bir hevesle uymak istemelerine kapı aralayabilir. Aynı zamanda motivasyon artışını da sağlayabilir. Davranış ve sorumluluk çizelgesinin kağıt tahta üzerinde sunulmuş haline tekabül eden model de benzer amaçlar doğrultusunda oldukça işlevlidir. Bununla birlikte bazı çizelge modelleri, sticker biçiminde de kullanıcının beğenisine sunulabilir. İstenilen bölgelere yapıştırılabilen bu çizelgeler, kullanıcının her an karşısına çıkar. Bu yüzden de yeniden bir motivasyon artışına ortam hazırlayabilir. Manyetik duvar stickerı formunda ortaya konmuş olan modeller de yine kişinin ofisinin ya da evinin en merkezi, göz alıcı bölgelerine konumlandırılabilirler. Tüm bunların yanı sıra; çizelge fiyatları modellerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Siz de Trendyol üzerinden bir keşfe çıkıp, kendi hayatınıza ve çalışma disiplininize en iyi gelecek çizelgeye kolayca ulaşabilirsiniz. Size en uygun çizelgeye ulaşabilmek adına hemen şimdi sayfamıza göz atabilirsiniz.